Konfidencialumas ir duomenų apsaugos įsipareigojimai

1.1 Bandymų protokoluose esanti informacija yra laikoma konfidencialia. Be įmonės raštiško sutikimo protokolo dalių dauginti negalima ir negali būti naudojamas reklamai ar kitais nesankcionuotais tikslais. Įmonė, be Kliento sutikimo, negali dalyvauti diskusijose, susirašinėjamuose ar kaip kitaip atskleisti bandymų protokole pateiktą informaciją trečiajai šaliai, nebent to pareikalauja atitinkamos vyriausybės institucijos, įstatymai ar teismas.

1.2 Laboratorijos vadovė ir visi darbuotojai yra atsakingi už visos informacijos, gautos arba sukurtos vykdant laboratorijos veiklą, tvarkymą.

1.3 Kai laboratorija dėl įstatymų, nuostatų privalo arba pagal sutarties nuostatas įgyja teisę atskleisti konfidencialią informaciją, užsakovui arba suinteresuotam asmeniui laboratorijos vadovė arba jos įgaliotas darbuotojas praneša apie teikiamą informaciją, nebent tai prieštarautų
įstatymui (pvz., pradėtas ikiteisminis tyrimas ar pan.).

1.4 Įmonė ir jos darbuotojai, ar kviestiniai ekspertai neturėdami Kliento leidimo, jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti ar bandyti pasinaudoti užsakymo vykdymo metu įgytomis žiniomis apie Kliento verslą ar jo ypatumus.

1.5 Ne užsakovo (pvz., iš skundo pareiškėjo, reguliavimo, kontrolės institucijų) gauta informacija apie užsakovą bus laikoma konfidenciali tarp užsakovo ir laboratorijos. Laboratorija užtikrins šios informacijos pareiškėjo (šaltinio) konfidencialumą ir jo neatskleis užsakovui, nebent būtų gautas šaltinio sutikimas.

1.6 Abi šalys sutinka laikytis šalių komercinių paslapčių konfidencialumo, taip pat neplatinti ir nekopijuoti kitos šalies dokumentų be šalies leidimo.

1.7 Visus asmens duomenis įmone saugo ir tvarko vadovaudamasi 2016 m. Balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatomis.

Susisiekite dėl
konsultacijos

REKVIZITAI:

 

UAB BALTKARTAS

 

Įmonės kodas: 304743132

 

Adresas: Klaipėdos g. 34., LT-96253, Grobštai

 

Direktorius Žanas Krecu

 

Telefonas: +37068745572

 

El. paštas: baltkartas@gmail.com

 

Laboratorijos vadovė Aistė Jurevičienė

 

Laboratorijos telefonas +37068999573